Organisatie

Ontstaansgeschiedenis Oranjecomité Gouda

Het Oranjecomité Gouda is één van de vijf oudste Oranjecomités of Oranjeverenigingen die ons land rijk is. De behoefte om feesten te organiseren welke op het Huis van Oranje betrekking hebben, blijkt al uit een reglement van de destijds bestaand hebbend “Vereeniging Wilhelmina”. Deze vereniging was reeds op 7 september 1896 opgericht kennelijk met het doel om een feest te organiseren omdat iedereen bekend was dat in 1898 Koningin Wilhelmina na het bereiken van haar 18e levensjaar zou worden ingehuldigd.

Koningin Wilhelmina werd op 6 september 1898 ingehuldigd in de Nieuwe kerk te Amsterdam, in aanwezigheid van o.a. haar moeder, Koningin Emma, die vanaf het overlijden van Koning Willem III als regentes optrad voor haar minderjarige dochter, Koningin Wilhelmina. Koningin Wilhelmina was na de dood van haar vader op  23 november 1890 reeds op 10-jarige leeftijd Koningin der Nederlanden.

Deze vereniging had volgens het reglement ook de bevoegdheid om voor buitengewone feestvieringen een feestcommissie in het leven te roepen.

Uit verslaglegging van toen blijkt dat er een commissie in het leven werd geroepen voor de organisatie van een feest op 31 augustus 1898.

Daarnaast blijkt uit verslaglegging dat men daartoe ook over is gegaan voor de organisatie van de inhuldigingsfeesten op 6 september 1898.

Uit een met de hand geschreven uitnodiging van de commissie van voorbereiding, bestaande uit de heren J.M. Noothoven van Goor, voorzitter, P. de Raadt en A.C.C. Verzijl, van november 1898 aan enkele Goudse ingezetenen blijkt dat in de laatste vergadering van de commissie voor de organisatie van feesten op 31 augustus 1898 van 4 november 1898, de vraag gesteld werd of het niet nuttig en nodig werd geacht dat of de feestcommissie bleef bestaan om minstens op de geboortedag van H.M. de Koningin ieder jaar een feest te organiseren, of pogingen aan te wenden om een blijvende commissie in het leven te roepen.

Besloten werd de bestaande feestcommissie te ontbinden en een voorbereidingscommissie te benoemen die het denkbeeld van een blijvende feestcommissie zou overwegen en eventueel tot de oprichting daarvan overgaan.

Uit deze uitnodiging blijkt tevens dat bijeen werd gekomen op donderdag 1 december 1898 om 20.00 uur in Hotel “De Zalm”op de Markt in Gouda.

In die vergadering van 1 december 1898 werd besloten dat er een blijvende commissie moest worden opgericht en dat daarvoor nog enkele andere leden zouden worden benaderd. Tevens werd besloten in een volgende vergadering aan de orde te stellen of de op te richten organisatie zou worden gegoten in de vorm van een vereniging met contributie betalende leden of dat er een commissie in het leven zou worden geroepen die zelf zorg zou dragen voor de financiële middelen.

Na de vergadering van 1 december 1898 heeft de voorbereidingscommissie nog enige inwoners tot toetreding kunnen bewegen zodat de Commissie voor feestvieringen bestond uit 18 leden, die allen werden uitgenodigd voor een vergadering op 6 maart 1899 in Hotel “De Zalm” om 20.30 uur.

In die vergadering werd besloten voor de organisatie van een feest op 31 augustus 1899 bij de ingezetenen te collecteren en dat in de vergadering van juni d.a.v. zou worden besloten hoe de organisatie van die collecte ter hand zou worden genomen.

Hoewel niet helemaal meer op zijn juiste merites te kunnen achterhalen , blijkt toch wel dat de destijds in 1896 opgerichte vereniging daarna uit beeld is verdwenen en dat de opgerichte permanente Commissie voor Openbare Feesten, in de eerste plaats voor de jaarlijkse viering van de geboortedag van H.M. de Koningin, de feitelijke grondslag vormt voor de huidige Stichting Commissie voor Oranje – en andere Openbare Feesten, die op 21 april 1982 werd opgericht.

Hoewel de doelstelling van deze stichting het organiseren van Oranje – en andere Openbare Feesten te Gouda omvat, houdt het Goudse Oranjecomité zich al jaren uitsluitend en alleen bezig met de organisatie van de viering van de verjaardag van H.M. de Koningin en na 30 april 2013 van de verjaardag van Z.M. de Koning die nu op 27 april valt.

Het Goudse Oranjecomité is ook aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen.


SAMENSTELLING BESTUUR ORANJE COMITÉ

Chris van Dijk

Ben Boere

René van Dijck